Esimene ülesanne: levitamisplatvormid

Kursuse esimene, kaks nädalat kestev sissejuhatav teema on “Digitaalne õppevara ja selle levitamise platvormid”. Teie ülesanne on järgmine:

  • Lugege läbi eestikeelsed lugemismaterjalid “Sissejuhatus digitaalsetesse õppevarasse”, “Digiõppevara kontseptsioon 2015” ja tutvuge lugemismaterjalis viidatud linkidega. Valiku repositooriume leiate ka esitlusest “Digitaalne õppevara ja selle levitamise platvormid“.
  • Valige üks õppematerjalide repositoorium/referatoorium (mitte eKoolikott), tutvuge selle võimalustega ja saadaolevate õppematerjalidega teie õpetatavas või teid huvitavas aines/teemal.
  • Koostage lugemismaterjalide ja repositooriumiga tutvumise põhjal ajaveebipostitus, milles kõrvutate teie poolt valitud/katsetatud repositooriumi omadusi, eesmärke ja sisu eKoolikoti omadega.
  • Jälgige kursusekaaslaste ajaveebe ja osalege aruteludes.

Oma postituse sissejuhatuses võiksite läheneda teemale natuke laiemalt. Millised on teie senised kokkupuuted digiõppevaraga? Milliseid teiste poolt koostatud õppematerjale te kõige enam kasutate oma õpetamise või õppimise toetamiseks? Milliseid vahendeid kasutate veebist leitud õppematerjalide haldamiseks? Kas ja kuidas jagate leitud häid materjale kolleegidega?

Üheks oluliseks probleemiks on õpetajate valmisolek oma õppematerjalide avaldamiseks ja levitamiseks. Palju häid materjale on kasutusel ainult oma õpilastega või jagatud vaid lähemate kolleegidega. Mis takistab õpetajaid oma materjale laiemalt jagamast? Kuidas saaks õpetajaid motiveerida oma materjale avaldama?

Ootan teie postitusi pühapäevaks 4. märtsiks.

Head kaasa mõtlemist!

Digitaalse õppevara kursus 2018 käivitub

IFI7207.DT Digitaalne õppevara on Tallinna Ülikooli Digitehnoloogiate instituudi haridustehnoloogia magistriõppe kursus, mis keskendub digitaalse õppevara koostamisele ja kasutamisele. Kursusel kasutatakse peamiselt Hans Põldoja poolt eelmisel aastal loodud õppematerjale, mis on leitavad käesolevast ajaveebist.

Iga kursusel osaleja kasutab personaalse õpikeskkonnana oma isiklikku blogi, kuhu lisatakse refleksioonid ja kirjalikud kodutööd. Kursuse peamise kodutööna koostab iga osaleja oma digiõppevara kogumiku eKoolikott.ee platvormil, kasutades kindlasti ka Drupal+H5P lahendust (htk.tlu.ee/digitalgud), lisaks vajadusel ka enda poolt valitud autorvahendeid.

Õpitulemusi hindan sel kursusel õpimärkide abil, mida väljastan/haldan Moodle keskkonnas. Õpimärkide süsteem on detailsemalt kirjeldatud kursuseprogrammis: IFI7207.DT_Digitaalne_oppevara_kursuseprogramm

Aastatel 2011–2016 toimus sarnane kursus nimetusega IFI7053.DT Digitaalsete õppematerjalide koostamine. Tolle kursuse materjalidega (loodud Hans Põldoja poolt) võib tutvuda varasemate aastate materjalidega aadressil https://oppematerjalid.wordpress.com