Digiõppevara projektide esitlused

2024. aasta kursuse projektide esitlused 08.06 eksamil toimuvad järgmises järjekorras. Arvestame ühe projekti tutvustuse peale 6…7 minutit tutvustuseks ja 3…4 minutit tagasisideks.

  Pythoni programmeerimine ja juturobotid
  Anette ja Heivi
  https://e-koolikott.ee/et/oppematerjal/34104-Pythoni-programmeerimine-ja-juturobotid

  AI kasutamine kooliinformaatika kursuste ja tunnikavade loomisel
  Taago, Juho, Raimond ja Ingmar
  https://e-koolikott.ee/et/oppematerjal/34099-Ai-kasutamine-kooliinformaatika-kursuste-ja-tunnikavade-loomisel

  Tehisaru abil koostatud õppematerjalid eesti keele kui teise keele õpetamiseks
  Tiina ja Mihkel
  https://e-koolikott.ee/et/oppematerjal/34096-Tehisaru-abil-koostatud-oppematerjalid-eesti-keele-kui-teise-keele-opetamiseks

  ChatGPT kasutamine õppematerjalide loomiseks võõrkeeleõpetajate jaoks
  Polina, Ellina ja Veronika

  Tehisaru kunstis
  Karmen, Pamela ja Märilin

  Tehisintellekt õpetajate töös
  Monika, Olga ja Alina

  Tehisintellekt õpetaja abilisena
  Mila, Sergei, Miroslava ja Kaja

  https://e-koolikott.ee/et/oppematerjal/34094-Tehisintellekt-opetaja-abilisena

  Tekstirobotid ja tehisarul põhinevad rakendused (teadmiseks õpetajale)
  Katrin

  Tehisaru abivahendina õpilase elus
  Helle, Kati ja Maarja
  https://e-koolikott.ee/et/oppematerjal/34120-Tehisaru-abivahendina-opilase-elus

  Kuidas tehisaru igaühe elu lihtsamaks teeb
  Mariann, Triin, Helen ja Katerina
  https://e-koolikott.ee/et/oppematerjal/34045-Kuidas-tehisaru-igauhe-elu-lihtsamaks-teeb

  Makeblock mBot hariduslik robot
  Dagne
  https://sisuloome.e-koolikott.ee/node/21822

  Veeloomad ja -taimed; Veelinnud ja -taimed
  Ketter

  Vana-Kreeka jumalad
  Andrus
  https://e-koolikott.ee/et/oppematerjal/33903-Vana-Kreeka-jumalad

  Rahvusvaheline projektijuhtimine
  Heili

  Viies ülesanne: testi koostamine

  Koostage TAO testing demo abil kolmest eri tüüpi küsimusest koosnev minitest oma digiõppevara projekti õppetüki teemal. Test peab mõõtma teie loodava õppetüki õpiväljundite saavutamist: kaks testiküsimust mõistete ja üks protseduuri teemal. Arvestage TAO testing demo kasutamisel, et igal öösel (vist kell 5.00) kirjutatakse demo serveri sisu üle. Seega peate testi tegema ühe korraga.

  Eksportige test QTI 2.1 formaadis (NB! See on oluline, uuem versioon QTI 2.2 ei ole Canvas poolt toetatud).

  Proovige testi importimist Canvas õpihaldussüsteemi. Canvas lehel on võimalik registreerida tasuta õpetaja konto. Täpsemad juhised QTI importimiseks on Canvas kasutusjuhendis.

  Tehke testi koostamise kohta blogipostitus ning lisage sellele link eksporditud ZIP failile. Kahjuks ei võimalda WordPress.com lisada blogipostitustele üleslaetud ZIP faile. Lahenduseks on faili üleslaadimine ja avalikuks tegemine Google Drive kaudu ning lingi lisamine oma postitusele.

  Videojuhised TAO testing kasutamise kohta leiate Open Assessment Technologies YouTube kanalilt. Canvas QTI impordi kohta on YouTubes mitmeid videojuhendeid, soovitan näiteks CEE on Demand Learning kanalil olevat videot.

  Meie poolt kontakttunnis jagatud info QTI testide importimisest Moodle’isse ei olnud päris korrektne. Moodle ei toeta QTI formaadis testide importi. Kutzner et al. (2021) artikkel kirjeldab QTI eksport-import pistikprogrammi arendamist Moodle’i jaoks, kuid avaldatud tarkvarani nad minu andmetel ei ole veel jõudnud.

  Kasutatud allikad

  Kutzner, T., Nesterow, I., & Freytag, A. (2021). New Moodle plugin for IMS Question and Test Interoperability specification (QTI). VIII Jornadas Iberoamericanas de Innovación Educativa en el Ámbito de las TIC y las TAC (InnoEducaTIC 2021). http://hdl.handle.net/10553/113223

  Kuues ülesanne: digiõppevara projekti partnerhinnang

  Viimaseks individuaalseks ülesandeks on kirjutada blogipostitusena partnerhinnang ühe digiõppevara projekti kogumiku kohta. Õppematerjali kvaliteedi hindamiseks oleme kohandanud LORI mudeli 9 teema (Leacock & Nesbit, 2007) põhjal järgmise hindamismudeli.

  TeemaKehvKeskpäraneHeaSuurepärane
  Sisu kvaliteet – tõepärasus, täpsus, ideede tasakaalustatud esitus, sobiv detailsuse aste
  Õpieesmärkide kooskõla – õpieesmärkide, tegevuste, hindamismeetodite ja sihtgrupi omavaheline kooskõla
  Tagasiside ja kohandumine – interaktiivsete ülesannete tagasiside õppijale ja hargnemised
  Motiveerimine – võime õppijate sihtgruppi motiveerida
  Esitluse kujundus – tekstilise ja visuaalse info ning meediasisu kujundus õppimise toetamiseks
  Interaktsiooni kasutatavus – navigeerimise lihtsus, kasutajaliidese etteennustatavus ja abiinfo kvaliteet
  Ligipääsetavus – juhtimiselementide ja esitlusformaatide sobivus erivajadustega ja mobiilsetele kasutajatele
  Taaskasutatavus – sobivus kasutamiseks erinevates õpisituatsioonides ja erineva taustaga õppijatega
  Standarditele vastavus – vastavus õpitehnoloogia ja veebi standarditele, spetsifikatsioonidele, laialt levinud tehnoloogiate kasutamine

  Ootame teilt iga kriteeriumi juures sisulist tagasisidet analüüsitud digiõppevara kogumiku kohta, mitte lihtsalt hinnangut. Palun tooge välja positiivsed aspektid, probleemid ning võimalikud lahendused probleemidele.

  Hinnatavate projektide jagamiseks täiendasin Google Drive’is projektiteemade tabelit. Et kõigile projektidele jaguks hindajaid, saab iga projekti valida kuni kolm hindajat. Palun märkige oma nimed partnerhindamise lehes soovitud projekti taha.

  Palun iga projekti üliõpilastel lisada tabelisse oma kogumiku aadress. Kogumiku loob e-Koolikotis üks grupi liige ning lisab sinna sisse ka teiste grupi liikmete poolt loodud materjalid. Teisi kuvatakse sel juhul kogumiku juures kaasautorina. Täpsemad juhised:

  Palun tehke oma kogumik hindamiseks valmis hiljemalt 19.05, andke oma partnerhinnang nädala jooksul hiljemalt 26.05 ning tehke tagasiside põhjal parandused ja täiendused oma kogumikku hiljemalt 3 päeva enne eksamit 05.06.

  Kasutatud allikad

  Leacock, T. L., & Nesbit, J. C. (2007). A Framework for Evaluating the Quality of Multimedia Learning Resources. Educational Technology & Society, 10(2), 44–59. https://www.j-ets.net/collection/published-issues/10_2

  Digiõppevara kvaliteedi teema kokkuvõte

  Teine lugemispäeviku teema keskendus digitaalse õppevara kvaliteedile ning teile oli valikuks pakutud seitse lugemismaterjali. Praeguseks on oma postituse teinud 16 üliõpilast, kellest 9 said kuldse õpimärgi.

  Selle korra artiklitest oli teie jaoks kõige huvipakkuvam Kay ja Knaack (2008), mis keskendus õppijate vaatele õppematerjali kvaliteedi hindamisel. Väga põhjaliku kokkuvõtte sellest artiklist tegid Helen ja Anette, arutelu tekkis ka Heili ja Juho postituste all. Minu enda jaoks on selle artikli suurim väärtus tegelikult lisas B olev õpilastele mõeldud digiõppevara hindamisküsimustik ise. Teie kokkuvõtted keskendusid ehk liiga palju kirjeldatud uuringu metoodikale ja nii jäi artikli praktiline väärtus fookusest välja.

  Mitmed artiklid keskendusid ekspertidele mõeldud hindamismudelitele. Populaarseks valikuks oli ka Elias et al. (2020) artikkel avatud õppematerjalide kvaliteedi hindamismudeli kohta. Selle kohta egid kokkuvõtte näiteks Mihkel ja Ketter. Üheks magistritöödes kõige sagedamini kasutatud digiõppevara hindamismudeliks on LORI mudel (Leacock & Nesbit, 2007). Selle kohta soovitan ma lugeda Kati ja Triinu kokkuvõtet. Kõige värskem digiõppevara kvaliteedimudel oli välja pakutud Zawacki-Richter et al. (2022) poolt. Sellest artiklist kirjutas oma postituses Monika.

  Clements et al. (2015) artikkel ei pakkunud ühte konkreetset hindamismudelit, vaid üldisema kvaliteedi tagamise raamistiku õpiobjektide repositooriumide jaoks. Sellest artiklist tegi hea kokkuvõtte Katrin.

  Samuti andis laiema vaate digiõppevara kvaliteedist Camilleri et al. (2014) uuring. Huvipakkuvaid osasid sellest tutvustab oma postituses Heivi. Samast uuringust kirjutas ka Polina, tema postituse juures meeldis mulle väga open educational practices kohta eestikeelse mõiste “avatud haridustavad” kasutamine. Ma olen seni kasutanud ingliskeelset otsetõlget “avatud hariduse praktikad”, aga “haridustavad” kõlab palju ilusamini. Hakkan seda tulevikus kasutama!

  Hea meel oli selle üle, et selle teema juures toimusid ka kommentaariarutelud. Kõige aktiivsemad olid nende juures Ketter ja Juho.

  Mõne postituse juures hakkas sel korral silma, et olete väga püüdlikult üritanud tervest artiklist kokkuvõtet teha, kuid sellisel juhul jääb kõige olulisem fookusest välja. Sageli on minu viidatud artiklites kõige olulisemaks osaks mingi joonis, tabel vms ning metoodika, kuidas selleni jõuti, ei ole nii oluline. Samuti ärge unustage oma seisukohti kokkuvõtte juurde lisamast.

  Mitte keegi ei valinud lugemiseks Yuan ja Recker (2015) artiklit, mis võrdleb 14 erinevat digiõppevara hindamismudelit. Soovitan selle artikli valimist kaaluda mõnel nendest kursuslastest, kel selle teema postitus veel tegemata.

  Kasutatud allikad

  Camilleri, A. F., Ehlers, U.-D., & Pawlowski, J. (2014). State of the Art Review of Quality Issues related to Open Educational Resources (OER) (EUR 26624 EN). European Commission. https://doi.org/10.2791/80171

  Clements, K., Pawlowski, J., & Manouselis, N. (2015). Open educational resources repositories literature review – Towards a comprehensive quality approaches framework. Computers in Human Behavior, 51(1), 1–9. https://doi.org/10.1016/j.chb.2015.03.026

  Elias, M., Oelen, A., Tavakoli, M., Kismihok, G., & Auer, S. (2020). Quality Evaluation of Open Educational Resources. C. Alario-Hoyos, M. J. Rodríguez-Triana, M. Scheffel, I. Arnedillo-Sánchez, & S. M. Dennerlein (toim.), Addressing Global Challenges and Quality Education (lk 410–415). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-57717-9_36

  Kay, R. H., & Knaack, L. (2008). Assessing learning, quality and engagement in learning objects: the Learning Object Evaluation Scale for Students (LOES-S). Educational Technology Research & Development, 57(2), 147–168. https://doi.org/10.1007/s11423-008-9094-5

  Leacock, T. L., & Nesbit, J. C. (2007). A Framework for Evaluating the Quality of Multimedia Learning Resources. Educational Technology & Society, 10(2), 44–59. https://www.j-ets.net/collection/published-issues/10_2

  Yuan, M., & Recker, M. (2015). Not All Rubrics Are Equal: A Review of Rubrics for Evaluating the Quality of Open Educational Resources. The International Review of Research in Open and Distributed Learning, 16(5), 16–38. https://doi.org/10.19173/irrodl.v16i5.2389

  Zawacki-Richter, O., Müskens, W., & Marín, V. I. (2022). Quality Assurance of Open Educational Resources. O. Zawacki-Richter, & I. Jung (toim.), Handbook of Open, Distance and Digital Education. Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-19-0351-9_43-1

  Kokkuvõte õpiobjektide ja repositooriumide teemast

  Ma olen teile veel võlgu kokkuvõtte esimese lugemisteema “Õpiobjektid ja repositooriumid” postitustest. Õpimärgid selle teema eest said märtsis välja saadetud 24 kursuslasele, kellest 11 said kuldse õpimärgi. Selle teema valikus oli välja pakutud kuus artiklit, millest kõik leidsid lugejaid.

  Kõige rohkem valisite te lugemiseks meie haridustehnoloogia keskuse inimeste artikleid. Väljataga et al. (2015) artiklist digiõpikute kaasautorluse tasemete kohta tegid hea kokkuvõtted Karmen, Juho ja Kati. Olga pakkus sellest artiklist inspireerituna välja ühe õpistsenaariumi 8. klassi loovtöö aluste kursusele. Põldoja ja Laanpere (2020) artiklist avatud õppematerjalidest ja repositooriumidest Eestis tegid head kokkuvõtted Pamela, Triin, Anette ja Dagne.

  Esimeses teemas välja pakutud välisautorite artiklid keskendusid eelkõige digiõppevara repositooriumidele. Rodés-Paragarino et al. (2016) kirjanduse analüüsist tegi põhjaliku ülevaate Helen. Samuti kirjutas sellest artiklist Heili, kes muuhulgas viitas oma postituses e-õppe terminikogule. Katrin tegi põhjaliku postituse õpiobjekti tunnustest ja repositooriumide funktsionaalsustest, milles muuhulgas tugines Sampson ja Zervas (2013) artiklile. Santos-Hermos et al. (2017) artiklit 110 avatud õppematerjalide repositooriumi võrdlusest valisite te lugemiseks vähem, sellest tegi kokkuvõtte näiteks Kaja. Ajaloolise ülevaate õpiobjektide, repositooriumide ja nendega seotud tehnoloogiate arengust andis Saum (2007), mille valis lugemiseks Heivi.

  Julgustan neid, kes veel ei ole jõudnud esimese teema postitust teha, selle ära tegema.

  Kasutatud allikad

  Rodes-Paragarino, V., Gewerc-Barujel, A., & Llamas-Nistal, M. (2016). Use of Repositories of Digital Educational Resources: State-of-the-Art Review. IEEE Revista Iberoamericana De Tecnologias Del Aprendizaje, 11(2), 73–78. https://doi.org/10.1109/RITA.2016.2554000

  Sampson, D. G., & Zervas, P. (2013). Learning object repositories as knowledge management systems. Knowledge Management & E-Learning: an International Journal, 5(2), 117–136. https://doi.org/10.34105/j.kmel.2013.05.009

  Santos-Hermosa, G., Ferran-Ferrer, N., & Abadal, E. (2017). Repositories of Open Educational Resources: An Assessment of Reuse and Educational Aspects. The International Review of Research in Open and Distance Learning, 18(5), 1–34. https://doi.org/10.19173/irrodl.v18i5.3063

  Saum, R. R. (2007). An Abridged History of Learning Objects. P. T. Northrup (toim.), Learning Objects for Instruction: Design and Evaluation (lk 1–15). IGI Global. https://doi.org/10.4018/978-1-59904-334-0.ch001

  Põldoja, H., & Laanpere, M. (2020). Open Educational Resources in Estonia. R. Huang, D. Liu, A. Tlili, Y. Gao, & R. Koper (toim.), Current State of Open Educational Resources in the “Belt and Road” Countries (lk 35–47). Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-15-3040-1_3

  Väljataga, T., Fiedler, S. H. D., & Laanpere, M. (2015). Re-thinking Digital Textbooks: Students as Co-authors. F. W. B. Li, R. Klamma, M. Laanpere, J. Zhang, B. F. Manjón, & R. W. H. Lau (toim.), Advances in Web-Based Learning — ICWL 2015 (lk 143–151). https://doi.org/10.1007/978-3-319-25515-6_13

  Neljas ülesanne: õppevideo salvestamine

  Salvestage individuaalse ülesandena üks õppevideo enda rühmatöö projekti jaoks ning lisage sellele H5P abil interaktiivne küsimus.

  Ootused õppevideole:

  • video kestus ca 3 minutit
  • video põhineb videosalvestusel või ekraanisalvestusel
  • video on salvestatud koos heliga
  • video on avaldatud YouTube keskkonnas (sobib unlisted staatus)
  • videole on lisatud vähemalt 1 interaktiivne küsimus

  Video salvestamiseks soovitame kasutada vastavalt võimalustele nutitelefoni või tahvelarvutit, veebikaamerat, foto- või videokaamerat.

  Ekraanisalvestuseks soovitame kasutada järgmiseid tasuta rakendusi:

  Videotöötluseks soovitame kasutada järgmiseid rakendusi:

  Kõigi nende videotöötlustarkvarade kohta on YouTubes suur hulk õpetusvideosid.

  Video üleslaadimisel saab abi YouTube’i abimaterjalidest. Video võib jätta unlisted staatusesse, sel juhul ei tule see teie profiililt ja otsingust välja ning on vaadatav ainult täpset aadressi teades.

  Interaktiivsete elementide lisamiseks videosse palume kasutada H5P autorvahendit e-Koolikoti sisuloome platvormil. Täpsemat abi saab H5P interaktiivse video juhendist.

  Laupäevases kontakttunnis õppevideote teema taustaks näidatud ideekaart on lingitud esitluste lehel. Google Drive kaustas on mõned lugemismaterjalid, millega tutvumine aitab teil õppevideo paremini läbi mõelda. Laupäevase tunni salvestuse Panoptosse üles saamisega läheb veel natuke aega. Annan Discordi kanalil märku, kui salvestus on Panoptos üleval.

  Palun pidage õppevideo puhul silmas, et see ülesanne on üheks osaks õppematerjalide kogumikust, mille te kursuse lõpuks e-Koolikotis loote. Õppevideo peaks moodustama ühise terviku koos varem koostatud H5P materjaliga ning teie rühmakaaslaste poolt loodud materjalidega.

  Palun tehke oma video kohta järgmise nädala lõpuks (28.04.2024) lühike blogipostitus, kuhu lingite avaldatud video.

  Õppematerjalid ja H5P – Tagasiside

  H5P (HTML5 Package) on veebipõhine tööriist, mis võimaldab õpetajatel ja õppejõududel luua interaktiivseid õppematerjale. Teie ülesandeks oli:

  • Kasutada vähemalt kolme malli.
  • Kirjutada blogipostitus oma tehtud tööst.
  • Pühendada u. 12 tundi sellele tegevusele.

  Üldine tagasiside:

  Oma töö esitanud õpilaste eesmärgid olid väga erinevad. Ülesandeid oli nii maitseainetest, kui ka kreeka jumalatest. Tulemused näitavad, et on ruumi kasutajate juhendamise ja tagasiside mehhanismide parendamiseks. Nagu eelnevalt ka mainitud, siis häälestav materjal (olgu see sissejuhatus, video vms.), annab õppijale konteksti ning annab aluse terviklikus õppekogemuseks. H5P mallid iseseisvalt suurt midagi ei tee, nendega tuleb ikkagi see õpirada kokku panna/ehitada.

  Suurest pildist veel rääkides tuleb proovida ennast panna ka õppija kuvari ette. Kui Merrilli printsiibist lähtudes on loogiline, et iga järgnev sisuülesanne on väiksema toestusega, siis ülesande enda lahendamiseks vajalik juhendamine on ikkagi alati oluline lisada. Pole mõttet soodustada “tehniliste” probleemide teket, kus õpilane, kes tegelikult oskaks ülesannet lahendada ei saa täpselt aru, mida käesoleva malliga peale hakata. See eeldab ka oma tehtud õppematerjali testimist (täpsemad näited loengusalvestuses).

  Kolmas oluline element on luua õpilastele (mõtte)pause. Digitaalse õppematerjali üks läbiv probleem on olukord, kus klikkima õppinud inimene vajutab lihtsalt nuppe, et “edasi liikuda” või “läbida” õppematerjali, jättes olulise informatsiooni omandamata. Õppematerjali disainer peab oskama seda ennetada, kas muutes mõned avatud küsimused “kohustuslikuks” või tükeldades ja mitmekesistades (“Interactive video” on hea mall selle tegemiseks) informatsiooni.

  Mõned head näited:

  Märilin ja Ellina näitasid, kuidas põhjalik tööprotsess ja sissejuhatus aitavad kaasa õppematerjali selgusele ja struktureeritusele.

  Märilin: https://mrilinjblog.wordpress.com/2024/03/20/oppematerjalid-ja-h5p/

  Ellina: https://ellinabelai.wordpress.com/2024/03/08/oppematerjalid-ja-h5p/

  Katrini töö on hea näide sellest, kuidas mallidele sisulist tagasisidet lisada:

  Katrin: https://katrinimagistriope.wordpress.com/2024/03/11/h5p-kodune-ulesanne/

  Eraldi tooksin välja Juho töö, mis paistab silma oma väga põhjaliku tööprotsessikirjelduse poolest. See võiks juba iseenesest paljudele abiks olla. Tema mallide kasutamine näitab ka seda, et H5P mallide saab loovalt ära kasutada.

  Juho: https://pedakook.wordpress.com/2024/03/22/h5p/

  Tagasiside seminari slaidid on Google Drive “Esitlused” kaustas.

  Lugemispäevik 2: Digitaalse õppevara kvaliteet

  Teises loengus rääkis Mart teile digitaalse õppevara kvaliteedist (vt slaidid) ning samuti on õppevara kvaliteediga seotud autoriõiguste järgimine, millest ma reedeses loengus rääkisin (vt slaidid).

  Kursuse teiseks teoreetiliseks lugemisülesandeks on valida üks artikkel digitaalse õppevara kvaliteedi teemal ning teha selle põhjal blogipostitus. Järgnevalt tutvustan lühidalt valikus olevaid lugemismaterjale.

  Esimeseks materjaliks on Camilleri et al. (2014) poolt koostatud uuringuaruanne avatud õppematerjalidega seotud kvaliteediküsimustest. Tegemist on Euroopa Komisjoni ühe uurimisinstituudi poolt koostatud aruandega, mis on kirjutatud natuke laiemale sihtgrupile kui enamus teadusartikleid. Aruanne annab ülevaate avatud õppematerjalidest, nende tüüpidest, digitaalse õppevara elukaarest ning kvaliteedi tagamise võimalustest. Lõpetuseks tuuakse välja soovitused avatud õppematerjalide ning avatud hariduse praktikate paremaks rakendamiseks. Kuna see aruanne on teadusartiklitest pikem ja põhjalikum, siis võib lugemiseks ja kokkuvõtte kirjutamiseks valida ka huvipakkuva osa aruandest.

  Teises uuringus esitavad Clements et al. (2015) kirjanduse analüüsi põhjal LORQAF kvaliteeditagamise raamistiku õpiobjektide repositooriumide jaoks, mis sisaldab õppematerjali arendajatele mõeldud kvaliteeditagamise meetodeid, automaatseid kvaliteedikontrolli protseduure, eksperthinnangut ning kasutajatepoolset tagasisidet kvaliteedi tagamisel.

  Õppematerjalide kvaliteedi hindamiseks on koostatud hulk erinevaid hindamismudeleid. Yuan ja Recker (2015) võrdlevad 14 erinevat hindamismudelit, millest osad lähevad päris detailseks (kõige mahukamas hindamismudelis on 42 kvaliteediidentifikaatorit 3 rühmas). See artikkel on heaks alguspunktiks tuntumatest hindamismudelitest ülevaate saamiseks. Hindamismudelite detailsem võrdlus on välja toodud artikli lisas.

  Üheks tuntumaks digitaalse õppevara hindamismudeliks on LORI mudel (Learning Object Review Instrument) (Leacock & Nesbit, 2007), mis koosneb üheksast komponendist. LORI mudel võimaldab ekspertidel mõõduka ajakuluga hinnata õppematerjali kvaliteedi erinevaid aspekte. Mudeli lihtsuse tõttu on seda kasutatud ka mitmetes magistritöödes. LORI mudeli hindamistabel (pdf) on kättesaadav Wayback Machine kaudu.

  Elias et al. (2020) pakuvad välja ühe võimaliku hindamismudeli avatud õppematerjalide (OER) kvaliteedi hindamiseks. Tegemist on värske uuringuga, mis tugineb samuti varasemate hindamismudelite võrdlusele. Osa väljapakutud hindamismudelist on võimalik rakendada õppematerjalide kvaliteedi automaatseks hindamiseks ning autorid demonstreerivad seda SlideWiki keskkonnas.

  Teine uuem artikkel on samuti seotud OER kvaliteedi hindamisega. Zawacki-Richter et al. (2022) tutvustavad enda poolt mõned aastad varem saksa keeles avaldatud kvaliteedimudelit, mille järgi OER kvaliteedi võib jagada pedagoogiliseks ja tehniliseks ning nende neli alamdimensiooni on sisu kvaliteet, õppedisain, juurdepääsetavus ja kasutatavus.

  Kui enamik hindamismudeleid on mõeldud eksperthinnangu läbiviimiseks, siis Kay ja Knaack (2008) pakuvad välja õppijatele suunatud LOES-S kvaliteedihindamise mudeli. Mitmeid meie üliõpilased, kes on lõputöö raames digitaalse õppematerjali koostanud, on materjali õppijatega testimisel seda hindamismudelit rakendanud.

  Neli viidatud materjalidest on avalikud, ülejäänud on kättesaadavad TLÜ akadeemilise raamatukogu kaudu. Lisaks on artiklite koopiad kursuse Google Drive kaustas.

  Palun arvestage see nädal lugemismaterjalidega tutvumiseks ja postituse tegemiseks ning järgmine nädal kursusekaaslaste postitustega tutvumiseks ja kommentaariaruteludes osalemiseks. Palun siduge artikli kokkuvõttega ka enda mõtted ja kogemused digiõppevara kvaliteedi tagamise kohta.

  Kasutatud allikad

  Camilleri, A. F., Ehlers, U.-D., & Pawlowski, J. (2014). State of the Art Review of Quality Issues related to Open Educational Resources (OER) (EUR 26624 EN). European Commission. https://doi.org/10.2791/80171

  Clements, K., Pawlowski, J., & Manouselis, N. (2015). Open educational resources repositories literature review – Towards a comprehensive quality approaches framework. Computers in Human Behavior, 51(1), 1–9. https://doi.org/10.1016/j.chb.2015.03.026

  Elias, M., Oelen, A., Tavakoli, M., Kismihok, G., & Auer, S. (2020). Quality Evaluation of Open Educational Resources. C. Alario-Hoyos, M. J. Rodríguez-Triana, M. Scheffel, I. Arnedillo-Sánchez, & S. M. Dennerlein (toim.), Addressing Global Challenges and Quality Education (lk 410–415). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-57717-9_36

  Kay, R. H., & Knaack, L. (2008). Assessing learning, quality and engagement in learning objects: the Learning Object Evaluation Scale for Students (LOES-S). Educational Technology Research & Development, 57(2), 147–168. https://doi.org/10.1007/s11423-008-9094-5

  Leacock, T. L., & Nesbit, J. C. (2007). A Framework for Evaluating the Quality of Multimedia Learning Resources. Educational Technology & Society, 10(2), 44–59. https://www.j-ets.net/collection/published-issues/10_2

  Yuan, M., & Recker, M. (2015). Not All Rubrics Are Equal: A Review of Rubrics for Evaluating the Quality of Open Educational Resources. The International Review of Research in Open and Distributed Learning, 16(5), 16–38. https://doi.org/10.19173/irrodl.v16i5.2389

  Zawacki-Richter, O., Müskens, W., & Marín, V. I. (2022). Quality Assurance of Open Educational Resources. O. Zawacki-Richter, & I. Jung (toim.), Handbook of Open, Distance and Digital Education. Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-19-0351-9_43-1

  Õppematerjalid ja H5P – kodune ülesanne

  Üldine:

  Ülesande eesmärk on teha katsetusi H5P mallidega ning luua nendest üks tervik. Üldjoontes on kaks lähenemist – (1) võimalikult paljude mallide läbiproovimine ning (2) õpieesmärgist lähtuv mallide valimine. Mõlemad on antud ülesandes sobilikud lähenemised.

  Nõuded:

  • Kasutada vähemalt kolme erinevat malli.
  • Õppematerjali mahu osas meil täpseid nõudeid ei ole, kuid soovitame silmas pidada seda, et selle ülesande jaoks on kavandatud kuni 12 tundi tööd.
  • Õppematerjal üles laadida sisuloome lehele (https://sisuloome.e-koolikott.ee/).
  • Õppematerjali võib teha ka paaristööna, kuid siis arvestada, et ka õppematerjal peab olema mahukam.
  • Valmis õppematerjali kohta koostage lühike blogipostitus (mida tehakse, miks, kellele, jne.) ning lisage sinna materjali link.

  ÜLESANDE TÄHTAEG ON: 22.03.24

  Eelmise aasta üldine tagasiside:

  Mallidest populaarseim oli kindlasti “Multiple choice”, mis on hea valik kui soovite testida õpilaste teadmisi, kuid mis teiste eesmärkide puhul võib jääda natukene nõrgaks. Kui õpilasel puudub väline motivatsioon (näiteks hinne), siis “Multiple Choice” ei tekita mõttepausi. Kui soovite, et õpilane peale mingi teksti lugemist, seda enda jaoks läbi töötaks sobivad “flip cards” ja “Essay” palju paremini, sest nõuavad kognitiivset sisemist dialoogi, mis on mõtete ja teadmiste formuleerimisel olulised. Kui teile siiski see mall väga meeldib, siis palun vähemalt kasutada H5P võimalust kommenteerida õpilase vastuseid. See võimalus suurendab selle malli funktsionaalsust ning annab õpilasele tagasisidet.

  Läbivalt puudus õppematerjalidel sissejuhatus. Digiõppevara on üldjuhul loodud iseõppijale, seetõttu peaks iga materjal algama lühikese sissejuhatusega, mis aitab õpilasel häälestuda eelseisvaks tööks.

  Oli ka väga innovaatilisi lahendusi mallidega. Soovitan vaadata MerjeK loodud korrutamistulpa, kus oli kasutatud “Drag-n-Drop” malli. Hea näide sellest, kuidas saab piiranguid ka enda kasuks pöörata.

  https://sisuloome.e-koolikott.ee/node/17368

  Eraldi tooksin välja ka TanelT. Taneli töö puhul jäi silma väga hea arusaam enda õpilastest ning sellest lähtuv erinev lähenemine ja tugi (“scaffolding”, millest ka loengus rääkisime).

  TanelT – http://164.92.249.68/wordpress/digitaalne-oppevara/h5p-oppematerjali-koostamine/

  Lugemispäevik 1: Õpiobjektid ja repositooriumid

  Sel kursusel ootame teilt kahe teema puhul ühe artikli põhjal blogipostituse koostamist. Esimeseks lugemispäeviku teemaks on õpiobjektid ja repositooriumid, mille kohta pakume valikuks välja kuus artiklit.

  Esimeseks soovituseks on Saum (2007) raamatupeatükk, mis annab ülevaate õpiobjektide arengust aastatel 1992–2004 ning sel ajal toimunud tegevusest repositooriumide arenduse ja õpiobjektide standardiseerimise alal.

  Teiseks soovituseks on Rodés-Paragarino et al. (2016) uuring, mis mis võtab kirjanduse analüüsi põhjal kokku aastatel 2000–2014 ilmunud artiklid digiõppevara repositoorimidest. Sel perioodil ilmunud uuringuid võib jagada kahte suurde gruppi: avatud õppematerjalidele keskenduvad uuringud ning digitaalsetele repositooriumidele keskenduvad uuringud.

  Kolmas väljapakutud artikkel (Sampson & Zervas, 2013) võrdleb 14 tuntud repositooriumi funktsionaalsuseid pöörates erilist tähelepanu täiendavatele sotsiaalsetele lisafunktsionaalsustele õpiobjektide ja metaandmete haldamise kõrval. Uuringu tulemusena esitavad autorid õpiobjektide repositooriumide ja üldiste teadmushaldussüsteemide funktsionaalsuste võrdluse ning soovitavad repositooriumide arendajatel pöörata senisest suuremat tähelepanu kogukonda ja teadmushaldust toetavatele lisafunktsionaalsustele.

  Neljas väljavalitud uuring Santos-Hermos et al. (2017) poolt võrdleb 110 avatud õppematerjalide repositooriumi võttes fookusesse õppematerjalide taaskasutamise võimalused ja õppematerjalide hariduslikud omadused.

  Kaks viimast artiklit pärinevad meie uurimisrühma poolt. Väljataga et al. (2015) artikkel keskendub traditsiooniliste õpikute ümbermõtestamisele ning pakub välja loengus tutvustatud digitaalse õppevara kaasautorluse tasemed. Põldoja ja Laanpere (2020) artikkel annab ülevaate avatud hariduse ja avatud õppematerjalide hetkeseisust Eestis ning tutvustab e-Koolikoti repositooriumi ümber kujunevat digiõppevara ökosüsteemi.

  Palun proovige artiklist kokkuvõtet tehes siduda see võimaluse korral isikliku kogemuse ja seisukohtadega. Arvestage artikli lugemisele ja kokkuvõtte tegemisele kuni 6 tundi. Kursusekaaslaste postituste lugemisele ja kommenteerimisele jätame 2 tundi. Jääme teie postitusi ootama selle nädala lõpuks. Kaks artiklit on avalikud (Sampson & Zervas, 2013; Santos-Hermosa et al., 2017) ja kaks artiklit on kättesaadavad kättesaadavad TLÜ akadeemilise raamatukogu kaudu (Rodés-Paragarino et al., 2016; Väljataga et al., 2015). Panin kõigi artiklite koopiad ka kursuse Google Drive kausta.

  Kasutatud allikad

  Rodes-Paragarino, V., Gewerc-Barujel, A., & Llamas-Nistal, M. (2016). Use of Repositories of Digital Educational Resources: State-of-the-Art Review. IEEE Revista Iberoamericana De Tecnologias Del Aprendizaje, 11(2), 73–78. https://doi.org/10.1109/RITA.2016.2554000

  Sampson, D. G., & Zervas, P. (2013). Learning object repositories as knowledge management systems. Knowledge Management & E-Learning: an International Journal, 5(2), 117–136. https://doi.org/10.34105/j.kmel.2013.05.009

  Santos-Hermosa, G., Ferran-Ferrer, N., & Abadal, E. (2017). Repositories of Open Educational Resources: An Assessment of Reuse and Educational Aspects. The International Review of Research in Open and Distance Learning, 18(5), 1–34. https://doi.org/10.19173/irrodl.v18i5.3063

  Saum, R. R. (2007). An Abridged History of Learning Objects. P. T. Northrup (toim.), Learning Objects for Instruction: Design and Evaluation (lk 1–15). IGI Global. https://doi.org/10.4018/978-1-59904-334-0.ch001

  Põldoja, H., & Laanpere, M. (2020). Open Educational Resources in Estonia. R. Huang, D. Liu, A. Tlili, Y. Gao, & R. Koper (toim.), Current State of Open Educational Resources in the “Belt and Road” Countries (lk 35–47). Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-15-3040-1_3

  Väljataga, T., Fiedler, S. H. D., & Laanpere, M. (2015). Re-thinking Digital Textbooks: Students as Co-authors. F. W. B. Li, R. Klamma, M. Laanpere, J. Zhang, B. F. Manjón, & R. W. H. Lau (toim.), Advances in Web-Based Learning — ICWL 2015 (lk 143–151). https://doi.org/10.1007/978-3-319-25515-6_13